ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์