ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 
ทำเนียบผู้บริหาร
 

 
 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายสมชาย แสงกิจพร

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 
 

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

 

 

 

นายราเมศ กรณีย์

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

นางสิรดา ปงเมืองมูล

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

นางพรทิพย์ ศรีศร

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

งานพยาธิวิทยาคลินิค

งานพิษวิทยา
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

งานอาหาร

งานยา

งานรังสีและเครื่องมือแพทย์
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข