ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๘ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ ศวก.ที่8 นว.
โทรศัพท์ : 056-245618-20
โทรสาร : 056-245618-20
ผู้อำนวยการ : 103
หัวหน้าบริหาร : 123
การเงิน, บัญชี, พัสดุ : 123
สารสนเทศ : 117
งานรับตัวอย่าง : 118
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข
งานอาหาร : 214, 216
งานยา : 212
งานรังสีและเครื่องมือแพทย์ : 218
กลุ่มชันสูตร
งานพิษ : 311, 312
งานพยาธิคลีนิค : 315, 316