ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๘ นครสวรรค์
นายวิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
นางสิรดา ปงเมืองมูล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นายเจษฎา กาศโอสถ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวณัฐพร คล้ายคลึง
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาววชิราภรณ์ พุ่มเกตุ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวพิมพ์ประไพ นาควิสูตร
คนงานห้องทดลอง
 
การให้บริการ  
 • วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน
  • ยาแผนปัจจุบัน
  • ยาแผนปัจจุบันทั่วไป
  • ยา/ผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลผลิต
  • ยาแผนโบราณ
  • สมุนไพร
  • เครื่องสำอางค์
  • อื่นๆ
 • การตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบัน
 • การปลอมปนของยาแผนปัจจุบัน
  • ยาแผนโบราณ
  • สมุนไพร
  • อื่นๆ
 • ยาคดี
 • ยาร้องเรียน
 • สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางค์
 • ของกลางยาเสพติด
  • ตรวจเอกลักษณ์
  • หาปริมาณ
 
 
แบบนำส่งตรวจ