ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๓ นครสวรรค์
   
การให้บริการ  
  • อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
  • อาหารควบคุมเฉพาะ
  • อาหารที่ต้องมีฉลาก
  • อาหารทั่วไป
  • น้ำจากแหล่งอุปโภค บริโภค
  • กรณีร้องเรียน
  • ตัวอย่างอื่นๆ
 
 
แบบนำส่งตรวจ
นางพรทิพย์ ศรีศร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
นางจรรยา บัวบาน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางพยอม หน่อศิริ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวมุฑิตา คณฑา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นางรัตนา แสงพวง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวอนันนิการ์ จัวทิ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายธาราเขต วงศ์สอาด
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวดนุลดา แก้วมั่น
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายณัฐพงศ์ วงษ์สุวรรณ์
คนงานห้องทดลอง
นายฐิติพงศ์ ปงเมืองมูล
คนงานห้องทดลอง