ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

นางสาวระพีพรรณ วัฒนากร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุธชา ชัยเขมโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางชัญญา น้อยเอี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวชนัญชิตา หงษ์ดำเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวศิณัทษากรณ์ ทวีทัศนโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกาญจน์ฌิชาร สงใย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกศทิพย์ อาสุระ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวิชญาดา วุฒิอดิเรก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวสุธร วิวัฒนกิจเสรี
พนักงานขับรถยนต์
นายนิเวช อาสุระ
พนักงานขับรถยนต์
นายประมวน จินดา
พนักงานขับรถยนต์