ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์
นายเจตน์ วันแต่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
นางสาวขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวพรนภา คำพันธ์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวสุธาทิพย์ ตรีพลอักษร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวอุษา ถนอมเงิน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
 
การให้บริการ
 • ตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่(RT-PCR)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก(RT-PCR)
 • การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV(DNA-PCR)
 • ตรวจซีโรทัยป์เชื้อไวรัสเดงกี่(RT-PCR)
 • ตรวจอัลฟ่า thalassemia 1 (Real time PCR )
 • ตรวจชนิดและปริมาณฮิโมโกลบิน(LPLC)
 • ตรวจแอนตีบอดีต่อเชื่อไวรัสเดงกี่(ELISA)
 • ตรวจยืนยัน Streptococcuis suis (PCR)
 • ตรวจยืนยัน Bacillus antra
 • ตรวจยืนยัน Brucella spp
 • ตรวจเชื้อแบคที่เรียก่อโรคลำไส้
 
แบบนำส่งตรวจ