ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์
นายชาคริต หน่อศิริ
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
นายธรรมรัตน์ อยู่สุข
นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
นายพิราม พานทอง
นักฟิสิกส์รังสี
 
การให้บริการ
  • ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป   เครื่องเอกซเรย์ฟัน
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ สถานที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์อุตสาหกรรม
  • ทดสอบคุณภาพถุงยางอนามัยชายหลังจำหน่าย
 
แบบนำส่งตรวจ