Untitled Document
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2551
 
 
 
RmscNs-51-01
การประกันคุณภาพยา Clonazepam ชนิดเม็ด (Quality Assurance of Clonazepam Tablets)
นางสิรดา ปงเมืองมูล และคณะ
RmscNs-51-02
คุณภาพไส้กรอกที่จำหน่ายหน้าโรงเรียน
นางอรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์ และคณะ
 
RmscNs-51-03
การประกันคุณภาพยา Sulfadiazine tablets ตามโครง การสร้างหลักประกันสุขภาพและมาตรฐานบริการ
น.ส.ณัฐพร คล้ายคลึง และคณะ
RmscNs-51-04
การประกันคุณภาพยาใช้ภายนอกในรูปแบบยาครีม Clotrimazole และ Triamcinoloneacetonide
หทัยรัตน์ นำภานนท์ และคณะ
RmscNs-51-05
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเมื่อถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์เพื่อวินิจฉัยโรค ใน เขต 3 และ 5
นายชาคริต หน่อศิริ และคณะ
RmscNs-51-06
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดโปรปิโอนิคในผลิตภัณฑ์ขนมปังและ ขนมอบ โดย HPLC
นางจรรยา บัวบาน และ นางอรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
RmscNs-51-07
ความเสี่ยงในบริโภคอาหารปรุงสุก
น.ส.จำรัส พูลเกื้อ และคณะ
RmscNs-51-08
ระบาดวิทยาของซีโรทัยป์เชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่ เขต 3
นายเจตน์ วันแต่ง และคณะ
RmscNs-51-09
คุณภาพตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์
น.ส.โลมไสล วงค์จันตา และคณะ
ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2551
 
 
 
RmscNs-51-10
สถานการณ์การใช้สารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นายราเมศ กรณีย์ และคณะ
RmscNs-51-11
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ในเขต 3 และเขต 5
นายชาคริต หน่อศิริ และคณะ
RmscNs-51-12
คุณภาพเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ
น.ส.โลมไสล วงค์จันตา และนายชาคริต หน่อศิร
 
RmscNs-51-13
สายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกในพื้นที่เขต 3
น.ส.วรางคณา อ่อนทรวง และคณะ
RmscNs-51-14
การตรวจวินิจฉัยเอชไอวีในเด็กทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ
น.ส.ปาริชาติ กัญญาบุญ และคณะ
RmscNs-51-15
การรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025:2005 และISO 15189:2007
น.ส.ศิริกัญญา คำแก้ว และคณะ