ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 
 

 

ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสอัตโนมัติแบบฟลูออเรสเซนส์

(Immuno assay analyzer, Automatic fluorescence) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสอัตโนมัติแบบฟลูออเรสเซนส์ (Immuno assay analyzer, Automatic fluorescence)

จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้จึงได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอและวิจารณ์ หรือให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผ่านทางอีเมลล์ jate.w@dmsc.mail.go.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัวต่อไป โดยรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 

 

 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
25 -07-61

 

 

เสนอข้อคิดเห็น
25 -07-61