ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์
นางสาวโลมไสล วงค์จันตา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
นางอรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ กัญญาบุญ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นายวสุ บำรุงชัยชนะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไตรทศ ขันศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุวรรณี ศิริเมฆา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวนันทพร เรืองทอง
พนักงานรับตัวอย่าง
 
การให้บริการ  
 • วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน
  • การให้บริการระบบคุณภาพ
  • งานบริการรับตัวอย่าง
  • งานนโยบายและแผน
  • งบประมาณ
  • อื่นๆ
 • ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 • บริการด้าน IT
  • จัดการระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน
  • บริการดูแลและให้บริการด้าน IT
  • อื่นๆ
 
 
แบบนำส่งตรวจ