ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๓ นครสวรรค์
นายราเมศ กรณีย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
นางสาวโชติการ อุ่นใจ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวศิริพร ป้อมใย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวทิพยาภรณ์ วินิจสร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
การให้บริการ
 • การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
 • การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
 • การตรวจหาสารพิษทราบชนิด และไม่ทราบชนิดในชีววัตถุและอื่นๆ
 • การตรวจระดับโคลีนเอสเตอเรสใน เลือดและซีรั่มของเลือด
 • การตรวจระดับยารักษาโรคในซีรั่มของเลือด
 • งานด้านสิ่งแวดล้อม
  • การตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
  • BOD
  • Residual (คลอรีนตกค้าง)
  • Heavy Metal (ตะกั่ว , แคดเมี่ยม,แมงกานีส ฯลฯ)
 • งานด้านอนามัย
  • การตรวจปริมาณโลหะหนักในเลือด
  • ตะกั่ว
  • แคดเมียม
  • ปรอท
  • ฯลฯ
 
แบบนำส่งตรวจ