ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์